Trzeci wywiad Europamiasta 2018

Różnorodność biologiczna w mieście – wartość dodana dla człowieka i przyrody?

27 listopada 2018 │ o godzinie 17:00-18:30 │ w IZS, przy Gottfried-Kiesow-Platz nr 1

Miasta oferują z jednej strony szczególne warunki życia dla fauny i flory. Z drugiej strony osadnictwo stanowi również zagrożenie dla ich siedlisk. W Narodowej Strategii Różnorodności Biologicznej rządu Niemiec obszary zurbanizowane wskazane są jako jeden z centralnych obszarów działań na rzecz ochrony i rozwoju różnorodności siedlisk oraz gatunków. Przyroda powinna być tutaj chroniona nie jako cel sam w sobie, lecz w szczególności w związku z jej znaczeniem dla jakości życia i środowiska mieszkańców miast. Czyste powietrze, ochłoda w gorące dni, funkcjonująca cyrkulacja w gospodarce wodnej, odpoczynek na wolnym powietrzu oraz obcowanie ze zwierzętami i roślinami wymaga różnorodności biologicznej, rozumianej również jako różnorodność terenów zielonych, bogatych w różne gatunki nasadzeń, terenów zbliżonych do naturalnych w mieście oraz miejsc schronienia dla dzikich zwierząt.

W obrębie Görlitz istnieją obecnie liczne tereny zielone, w tym parki, kolonie ogrodów działkowych oraz powierzchnie zbliżone do naturalnych. Liczne nieużytki, jak np. na terenie Brautwiesenbogen tworzą ponadto potencjał jeszcze silniejszego podkreślenia znaczenia miejskiej różnorodności roślin, zwierząt i ich siedlisk w przyszłości.

Główne pytania:

  • Jakie znaczenie ma różnorodność biologiczna dla małych i średnich miast, w tym zwłaszcza dla Zgorzelca i Görlitz?
  • Jakie możliwości i wyzwania wynikają dla rozwoju urbanistycznego i rozwoju wolnych przestrzeni?
  • Jak można włączyć w ten proces mieszkańców?