Team

Prof. uniw. dr inż. Robert Knippschild kieruje IZS od 2016 roku i jest profesorem uniwersyteckim w Międzynarodowym Instytucie Akademickim w Zittau (IHI) Drezdeńskiego Uniwersytetu Technicznego. Jest planistą przestrzennym, studiował w Dortmundzie, Liverpoolu, Krakowie i Warszawie, a tytuł doktora uzyskał na Wydziale Planowania Przestrzennego Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie. Robert Knippschild pracował między innymi jako freelancer oraz pełnił funkcję profesora gościnnego i zastępującego na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym Cottbus i Senftenbergu oraz na Drezdeńskim Uniwersytecie Technicznym. Szczególnie interesują go procesy transformacji miast i regionów oraz instrumenty zarządzania nimi. Jest recenzentem dla kilku czasopism oraz podmiotów finansujących badania.
Kontakt: Tel. w Dreźnie: +49 351 4679 216, Tel. w Görlitz: +49 3581 7924791, r.knippschildioer@ioer.de

Dr inż. Katja Friedrich była już w latach 1999-2003 asystentką naukową w naukowym Instytutu Leibniza ds. Ekologicznego Rozwoju Przestrzennego w Dreźnie (IÖR), a od 2019 roku ponownie uczestniczy w projekcie StadtumMig. Po zdobyciu wykształcenia budowlanego z maturą w Chemnitz i studiach architektonicznych w Dreźnie i Lizbonie, w 2011 roku obroniła na Drezdeńskim Uniwersytecie Technicznym pracę doktorską z teorii architektury na temat zawłaszczania przestrzeni. Katja Friedrich wykładała na Drezdeńskim Uniwersytecie Technicznym w Instytucie Historii Architektury, Teorii Architektury i Ochrony Zabytków, na Wyższej Szkole Zawodowej Zittau/Görlitz w dziedzinie urbanistyki, a w 2011 roku na Uniwersytecie Technicznym w Irkucku, również w dziedzinie urbanistyki. Główne zainteresowania badawcze to: wykorzystanie przestrzeni (w domu i w mieście), teoria architektury, przebudowa miast, architektura tymczasowa, ogrodnictwo w mieście.
Kontakt: Tel. +49 351 4679 297, k.friedrichioer@ioer.de

Sarah Hauck jest sekretarką w IZS od 2017 roku, ponadto wspiera niektóre projekty z serii "Miasto na próbę". W 2012 r. rozpoczęła naukę zawodu agenta nieruchomości w firmie KommWohnen Service GmbH w Görlitz i po okresie szkolenia nadzorowała m.in. projekt "Mieszkanie na próbę".
Kontakt: Tel. +49 3581 7924790, s.hauckioer@ioer.de

Dr Sebastian Heer jest od 2018 r. starszym pracownikiem naukowym Instytutu Leibniza ds. Ekologicznego Rozwoju Przestrzennego w Dreźnie (IÖR). Po studiach politologii, prawa i historii współczesnej na uniwersytetach w Dreźnie i Auckland, w 2012 roku ukończył studia doktoranckie jako stypendysta Saksońskiego Wspierania Osób Uzdolnionych (Sächsische Begabtenförderung). Zanim dołączył do IZS, pracował w projektach badawczych i kooperacyjnych dotyczących zarządzania, analizy instytucjonalnej i społecznej konstrukcji porządku. Jego zainteresowania badawcze obejmują procesy transformacji instytucjonalnej i społecznej, analizy struktury instytucjonalnej, funkcji i rozwoju, procesy konstruowania rzeczywistości społecznej, jak również podział procesów podejmowania decyzji politycznych i ich kontekstów strukturalnych. Szczególną rolę w jego pracy odgrywa doradztwo naukowe na rzecz podmiotów ze sfery parlamentarnej, wykonawczej i administracyjnej.
Kontakt: Tel. +49 351 4679 193, s.heerioer@ioer.de

Ritu George Kaliaden jest architektem a tytuł magistra uzyskała broniąc pracy w dziedzinie współpracy międzynarodowej i rozwoju miast. Ma ośmioletnie doświadczenie zawodowe w organizacjach badawczych i firmach konsultingowych w Indiach i za granicą. Koncentruje się na rozwoju miast w krajach rozwijających się, w tym na takich kwestiach jak mieszkalnictwo, zrównoważony styl życia, migracje, reprezentacja interesów i zarządzanie miastami. Jej obecny obszar badań to zrównoważony rozwój i międzynarodowa migracja wykwalifikowanych pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych kontekstów miejskich w Europie. Obecnie Ritu pracuje nad rozprawą doktorską z zakresu transformacji miast. Jej badania dotyczą międzynarodowej migracji wykwalifikowanych pracowników do miast peryferyjnych i tego, jak przyczynia się ona do zrównoważonej transformacji miejskiej. Opierając się na koncepcji przywiązania do miejsca, bada, jak cechy miejskie wpływają na przywiązanie i decyzje o osiedleniu się wykwalifikowanych międzynarodowych migrantów w mieście Görlitz. Stosując podejście jakościowe, chce uzyskać głębszy wgląd w sposób poruszania się tej grupy w środowisku zurbanizowanym i przestrzeni społecznej miast peryferyjnych. Dzięki swojej pracy ma nadzieję wnieść wkład w strategie zrównoważonego rozwoju miasta, które koncentrują się na przyciąganiu i zatrzymywaniu międzynarodowych talentów.
Kontakt: Tel. +49 3581 7924794, r.kaliadenioer@ioer.de

Od 2017 roku, Bettina Knoop jest pracownikiem naukowym w IZS przez IHI Zittau, instytut z TUD Dresden University of Technology . Posiada niemiecko-francuski podwójny dyplom z międzynarodowego zarządzania turystyką (licencjat), następnie studiowała geografię w Passau i we Wrocławiu na studiach magisterskich. Przed przybyciem do IZS, Bettina Knoop była pracownikiem naukowym w Katedrze Antropogeografii na Uniwersytecie w Passau. Jej badania koncentrują się na dynamice społeczno-przestrzennej w kontekście kurczenia się miast. W swoim obecnym projekcie doktorskim pracuje nad wytwarzaniem jakości miejskiej w kurczących się miastach.
Kontakt: Tel. +49 3581 7924794, bettina.knoopioer@tu-dresden.de

Linda Maiwald  jest pracownikiem naukowym Instytutu Leibniza ds. Ekologicznego Rozwoju Przestrzennego (IÖR) i IZS od 2022 roku. Koordynuje projekt TRUST - Transfer wiedzy na temat przekształceń w zakresie zrównoważonego rozwoju miast: Na drodze do miast neutralnych klimatycznie 2030 - Görlitz jako projekt pilotażowy. Studiowała nauki polityczne (licencjat) i historię (licencjat) w Lipsku, a następnie kontynuowała swoje zainteresowania badawcze w zakresie polityki klimatycznej i ekonomii środowiska w Utrechcie (Holandia) w ramach studiów magisterskich na kierunku nauk o zrównoważonym rozwoju (Sustainable Development M.Sc.). Obecnie jej praca i badania koncentrują się na teorii transformacji, koncepcjach zrównoważonego rozwoju, zarządzaniu zasobami oraz rozwoju regionalnym i miejskim.
Kontakt: Tel. +49 (0)3581 7924795, l.maiwaldioer@ioer.de

Dr inż. Stefanie Rößler od 2003 r. jest pracownikiem naukowym Instytutu Leibniza ds. Ekologicznego Rozwoju Przestrzennego w Dreźnie (IÖR), a od 2014 r. starszym pracownikiem naukowym i kierownikiem projektu w IZS. Po studiach z zakresu architektury krajobrazu na Drezdeńskim Uniwersytecie Technicznym, w 2009 roku obroniła doktorat na Wydziale Architektury tej uczelni. Podczas studiów doktoranckich była stypendystką Niemieckiej Federalnej Fundacji na rzecz Środowiska (Deutsche Bundesstiftung Umwelt). Jej badania koncentrują się na formalnych i nieformalnych instrumentach planowania miast i przestrzeni otwartych, instrumentach odnowy miast, przestrzeniach otwartych i zmianach demograficznych oraz strategiach adaptacji planowania przestrzeni otwartych do skutków zmian klimatycznych. Stefanie Rößler prowadzi wykłady na Drezdeńskim Uniwersytecie Technicznym (TU Dresden) w ramach studiów magisterskich z zakresu gospodarki przestrzennej i zarządzania zasobami naturalnymi oraz pracuje jako recenzentka dla czasopism specjalistycznych i grantodawców.
Kontakt: Tel. +49 (0)351 4679 191, s.roesslerioer@ioer.de

Constanze Zöllter jest od 2015 roku pracownikiem naukowym Instytutu Leibniza ds. Ekologicznego Rozwoju Przestrzennego w Dreźnie (IÖR), a od 2018 roku doktorantką na Wydziale Nauk o Środowisku Drezdeńskiego Uniwersytetu Technicznego. Po studiach geograficznych w Dreźnie i Wenecji była zatrudniona w powiecie Görlitz i odpowiadała za transferowe przetwarzanie wyników projektów w ramach programu federalnego "Lernen vor Ort" ("Uczenie się na miejscu"). Jej badania koncentrują się na rozwoju urbanistycznym małych i średnich miast, procesach rewitalizacji i odnowy miejskiej oraz możliwościach zrównoważonego rozwoju przestrzennego. Jej praca doktorska dotyczy kurczących się średnich miast i ich potencjału jako atrakcyjnych miejsc do życia.
Kontakt: Tel. +49 3581 7924792, c.zoellterioer@ioer.de