Team

Prof. uniw. dr inż. Robert Knippschild kieruje IZS od 2016 roku i jest profesorem uniwersyteckim w Międzynarodowym Instytucie Akademickim w Zittau (IHI) Drezdeńskiego Uniwersytetu Technicznego. Jest planistą przestrzennym, studiował w Dortmundzie, Liverpoolu, Krakowie i Warszawie, a tytuł doktora uzyskał na Wydziale Planowania Przestrzennego Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie. Robert Knippschild pracował między innymi jako freelancer oraz pełnił funkcję profesora gościnnego i zastępującego na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym Cottbus i Senftenbergu oraz na Drezdeńskim Uniwersytecie Technicznym. Szczególnie interesują go procesy transformacji miast i regionów oraz instrumenty zarządzania nimi. Jest recenzentem dla kilku czasopism oraz podmiotów finansujących badania.
Kontakt: Tel. w Dreźnie: +49 351 4679 216, Tel. w Görlitz: +49 3581 7924791, r.knippschildioer@ioer.de

Sarah Deutscher jest od października 2022 r. pracownikiem naukowym w IÖR i IZS. W swojej pracy doktorskiej podejmuje kwestie legitymizacji i legitymacji zarządzania transformacjami ekologicznymi. Jej praca doktorska stanowi część projektu TRUST - "Transfer wiedzy na temat miejskich transformacji zrównoważonych: w drodze do miast neutralnych dla klimatu 2030 - Görlitz jako projekt pilotażowy”. Przed dołączeniem do IÖR Sarah Deutscher pracowała jako pracownik naukowy i recenzentka raportów zrównoważonego rozwoju w ramach projektu Niemiecki Kodeks Zrównoważonego Rozwoju (Rada na rzecz Zrównoważonego Rozwoju) w IHI Zittau.
Ukończyła studia licencjackie z międzykulturowej komunikacji biznesowej i historii kultury na FSU w Jenie, a następnie studia magisterskie z etyki biznesu i odpowiedzialnego zarządzania w IHI Zittau.
Kontakt: Tel. +49 (0)351 46 79 279, s.deutscherioer@ioer.de

Dr inż. Katja Friedrich była już w latach 1999-2003 asystentką naukową w naukowym Instytutu Leibniza ds. Ekologicznego Rozwoju Przestrzennego w Dreźnie (IÖR), a od 2019 roku ponownie uczestniczy w projekcie StadtumMig. Po zdobyciu wykształcenia budowlanego z maturą w Chemnitz i studiach architektonicznych w Dreźnie i Lizbonie, w 2011 roku obroniła na Drezdeńskim Uniwersytecie Technicznym pracę doktorską z teorii architektury na temat zawłaszczania przestrzeni. Katja Friedrich wykładała na Drezdeńskim Uniwersytecie Technicznym w Instytucie Historii Architektury, Teorii Architektury i Ochrony Zabytków, na Wyższej Szkole Zawodowej Zittau/Görlitz w dziedzinie urbanistyki, a w 2011 roku na Uniwersytecie Technicznym w Irkucku, również w dziedzinie urbanistyki. Główne zainteresowania badawcze to: wykorzystanie przestrzeni (w domu i w mieście), teoria architektury, przebudowa miast, architektura tymczasowa, ogrodnictwo w mieście.
Kontakt: Tel. +49 351 4679 297, k.friedrichioer@ioer.de

Lamiaa Ghoz jest architektką, badaczką i urbanistką z tytułem magistra inżyniera budownictwa. Posiada siedmioletnie doświadczenie w dziedzinie architektury, tak w dydaktyce i badaniach, jak i w pracy praktycznej. Jej zainteresowania badawcze znajdują się na styku urbanistyki, mieszkalnictwa, zrównoważonych innowacji i postępu technologicznego. Obecnie jest doktorantką w Drezdeńskiej Szkole Doktoranckiej Leibniza, wspólnym programie IÖR i Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. Pracuje nad ponownym wykorzystaniem budynków w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym. Prowadzone przez nią badania mają na celu opracowanie ram ułatwiających proces decyzyjny w zakresie „ponownego wykorzystania budynków” poprzez komunikację i koordynację różnych grup interesów przy użyciu narzędzi cyfrowych.
Kontakt: Tel. +49 (0)351 463 42348, l.ghozioer@dlgs.ioer.de

Sarah Hauck jest sekretarką w IZS od 2017 roku, ponadto wspiera niektóre projekty z serii "Miasto na próbę". W 2012 r. rozpoczęła naukę zawodu agenta nieruchomości w firmie KommWohnen Service GmbH w Görlitz i po okresie szkolenia nadzorowała m.in. projekt "Mieszkanie na próbę".
Kontakt: Tel. +49 3581 7924790, s.hauckioer@ioer.de

Dr Sebastian Heer jest od 2018 r. starszym pracownikiem naukowym Instytutu Leibniza ds. Ekologicznego Rozwoju Przestrzennego w Dreźnie (IÖR). Po studiach politologii, prawa i historii współczesnej na uniwersytetach w Dreźnie i Auckland, w 2012 roku ukończył studia doktoranckie jako stypendysta Saksońskiego Wspierania Osób Uzdolnionych (Sächsische Begabtenförderung). Zanim dołączył do IZS, pracował w projektach badawczych i kooperacyjnych dotyczących zarządzania, analizy instytucjonalnej i społecznej konstrukcji porządku. Jego zainteresowania badawcze obejmują procesy transformacji instytucjonalnej i społecznej, analizy struktury instytucjonalnej, funkcji i rozwoju, procesy konstruowania rzeczywistości społecznej, jak również podział procesów podejmowania decyzji politycznych i ich kontekstów strukturalnych. Szczególną rolę w jego pracy odgrywa doradztwo naukowe na rzecz podmiotów ze sfery parlamentarnej, wykonawczej i administracyjnej.
Kontakt: Tel. +49 351 4679 193, s.heerioer@ioer.de

Ritu George Kaliaden jest architektem a tytuł magistra uzyskała broniąc pracy w dziedzinie współpracy międzynarodowej i rozwoju miast. Ma ośmioletnie doświadczenie zawodowe w organizacjach badawczych i firmach konsultingowych w Indiach i za granicą. Koncentruje się na rozwoju miast w krajach rozwijających się, w tym na takich kwestiach jak mieszkalnictwo, zrównoważony styl życia, migracje, reprezentacja interesów i zarządzanie miastami. Obecnie Ritu pracuje nad rozprawą doktorską z zakresu transformacji miast. Jej badania dotyczą międzynarodowej migracji wykwalifikowanych pracowników do miast peryferyjnych i tego, jak przyczynia się ona do zrównoważonej transformacji miejskiej. Opierając się na koncepcji przywiązania do miejsca, bada, jak cechy miejskie wpływają na przywiązanie i decyzje o osiedleniu się wykwalifikowanych międzynarodowych migrantów w mieście Görlitz. Stosując podejście jakościowe, chce uzyskać głębszy wgląd w sposób poruszania się tej grupy w środowisku zurbanizowanym i przestrzeni społecznej miast peryferyjnych. Dzięki swojej pracy ma nadzieję wnieść wkład w strategie zrównoważonego rozwoju miasta, które koncentrują się na przyciąganiu i zatrzymywaniu międzynarodowych talentów.
Kontakt: Tel. +49 3581 7924794, r.kaliadenioer@ioer.de

Od 2017 roku, Bettina Knoop jest pracownikiem naukowym w IZS przez IHI Zittau, instytut z TUD Dresden University of Technology . Posiada niemiecko-francuski podwójny dyplom z międzynarodowego zarządzania turystyką (licencjat), następnie studiowała geografię w Passau i we Wrocławiu na studiach magisterskich. Przed przybyciem do IZS, Bettina Knoop była pracownikiem naukowym w Katedrze Antropogeografii na Uniwersytecie w Passau. Jej badania koncentrują się na dynamice społeczno-przestrzennej w kontekście kurczenia się miast. W swoim obecnym projekcie doktorskim pracuje nad wytwarzaniem jakości miejskiej w kurczących się miastach.
Kontakt: Tel. +49 3581 7924794, bettina.knoopioer@tu-dresden.de

Annica Kögler rozpoczęła pracę w 2020 r. jako pracownik naukowy w Instytucie Leibniza ds. Ekologicznego Rozwoju Przestrzennego (IÖR) w ramach projektu Transformacja Łużyc, który był realizowany również w IZS. Wróciła do instytutu w 2022 r., tym razem w ramach projektu TRUST, który jest obecnie powiązany z jej doktoratem. Jej praca w IÖR stanowiła rozwinięcie studiów gospodarki przestrzennej i zarządzania zasobami naturalnymi na Uniwersytecie Technicznym (TU) w Dreźnie, które rozpoczęła po ukończeniu studiów licencjackich w dziedzinie kształtowania krajobrazu i otwartej przestrzeni w Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej (HTW) w Dreźnie. Równolegle do studiów Annica Kögler prowadziła działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju miast, społeczności miejskich i edukacji, koncentrując się na ogrodach miejskich. Swoje wynikające z tego doświadczenia analizuje obecnie z perspektywy socjologicznej w kontekście transformacji społecznej. Głównym tematem jej pracy doktorskiej jest współtwórcza dynamika procesu w zarządzaniu transformacją i rola nauki.
Kontakt: Tel. +49 (0)351 4679 237, a.koeglerioer@ioer.de

Linda Maiwald  jest pracownikiem naukowym Instytutu Leibniza ds. Ekologicznego Rozwoju Przestrzennego (IÖR) i IZS od 2022 roku. Koordynuje projekt TRUST - Transfer wiedzy na temat przekształceń w zakresie zrównoważonego rozwoju miast: Na drodze do miast neutralnych klimatycznie 2030 - Görlitz jako projekt pilotażowy. Studiowała nauki polityczne (licencjat) i historię (licencjat) w Lipsku, a następnie kontynuowała swoje zainteresowania badawcze w zakresie polityki klimatycznej i ekonomii środowiska w Utrechcie (Holandia) w ramach studiów magisterskich na kierunku nauk o zrównoważonym rozwoju (Sustainable Development M.Sc.). Obecnie jej praca i badania koncentrują się na teorii transformacji, koncepcjach zrównoważonego rozwoju, zarządzaniu zasobami oraz rozwoju regionalnym i miejskim.
Kontakt: Tel. +49 (0)3581 7924795, l.maiwaldioer@ioer.de

Agnieszka Pagels jest pracownikiem naukowym w Instytucie Ekologicznego Zagospodarowania Przestrzennego Leibnitz oraz IZS. Od 2024 roku koordynuje projekt Triland - Transgraniczne Centrum Transformacji. Agnieszka Pagels studiowała administrację biznesową w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych Zittau/Görlitz (Hochschule Zittau/Görlitz), a następnie pracowała przy projektach transgranicznych w dziedzinie rozwoju regionalnego: Umgebindeland, Ökopfofit Zittau i Görlitz, KOREG - Koordynacja Regionalnego Rozwoju Przestrzennego w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa. Obecnie jej praca koncentruje się na rozwoju sieci kooperacji w dziedzinie transformacji energetycznej w trójkącie granicznym.
Kontakt: Telefon: +49 (0) 3581 7924973, +48 (0) 691612740, e-mail: a.pagelsioer@ioer.de

Dr inż. Stefanie Rößler od 2003 r. jest pracownikiem naukowym Instytutu Leibniza ds. Ekologicznego Rozwoju Przestrzennego w Dreźnie (IÖR), a od 2014 r. starszym pracownikiem naukowym i kierownikiem projektu w IZS. Po studiach z zakresu architektury krajobrazu na Drezdeńskim Uniwersytecie Technicznym, w 2009 roku obroniła doktorat na Wydziale Architektury tej uczelni. Podczas studiów doktoranckich była stypendystką Niemieckiej Federalnej Fundacji na rzecz Środowiska (Deutsche Bundesstiftung Umwelt). Jej badania koncentrują się na formalnych i nieformalnych instrumentach planowania miast i przestrzeni otwartych, instrumentach odnowy miast, przestrzeniach otwartych i zmianach demograficznych oraz strategiach adaptacji planowania przestrzeni otwartych do skutków zmian klimatycznych. Stefanie Rößler prowadzi wykłady na Drezdeńskim Uniwersytecie Technicznym (TU Dresden) w ramach studiów magisterskich z zakresu gospodarki przestrzennej i zarządzania zasobami naturalnymi oraz pracuje jako recenzentka dla czasopism specjalistycznych i grantodawców.
Kontakt: Tel. +49 (0)351 4679 191, s.roesslerioer@ioer.de

Dr. rer. nat. Constanze Zöllter jest pracownikiem naukowym w Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development od 2015 roku. Po ukończeniu studiów na kierunku geografia w Dreźnie i Wenecji, w 2023 r. obroniła na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie pracę doktorską na temat decyzji lokowania inwestycji w położonych peryferyjnie kurczących się miastach średniej wielkości. Jej badania koncentrują się na rewitalizacji kurczących się miast, przebudowie miast i rozwoju śródmieść, a także na badaniach transdyscyplinarnych i koncepcjach reallabor w małych i średnich miastach. Od 2023 r. jest również członkiem grupy sterującej Krajowego konsorcjum Saksonii / Saksonii-Anhalt / Turyngii w Akademii Rozwoju Przestrzennego w Stowarzyszeniu Leibniza (ARL).
Kontakt: Tel. +49 3581 7924792, c.zoellterioer@ioer.de