Aktualności
Centrum
Projekty badawcze
Nauczanie
Wydarzenia
Auftakt-Lausitz
Denksalon
Rozmowy Europa-Miasto
Inauguracja IZS
Kontakt


Cykl spotkań

Rozmowy Europamiasta

"Rozmowy Europamiasta" są platformą debat na tematy rewitalizacji i rozwoju nie tylko miast Görlitz i Zgorzelec. Przedstawiane i poddawane pod dyskusję aktualne wyniki badań oraz doświadczenia praktyków mają wpływać na dalszy rozwój tych miast. Dla licznych podmiotów i osób uczestniczących w urbanistycznym kształtowaniu miast oraz wszystkich zainteresowanych stanowią one forum dyskusji, transgranicznej wymiany myśli i współudziału w kształtowaniu przestrzeni miejskiej.

Tematy spotkań

1/2022 │ Kształtowanie transformacji regionalnej - odchodzenie od węgla brunatnego na Łużycach i Dolnym Śląsku

13 czerwca 2022 r. │ w godz. 17:00 do ok. 18:30 │ IZS Görlitz │ Gottfried-Kiesow-Platz 1, 02826 Görlitz

Decyzje i plany dotyczące rezygnacji z wydobycia węgla w Niemczech i w Polsce wywołują kompleksowe procesy zmian społecznych i gospodarczych, ale także krajobrazowych i przestrzennych. Dotyczą one nie tylko samych zagłębi węglowych, ale ze względu na różne wzajemne powiązania także okolicznych miast i regionów. Ale jakie są konsekwencje tych procesów transformacji?

W jaki sposób można je kształtować i planować, aby zapewnić godną przyszłość życia w dotkniętych nimi miastach i regionach?

Podczas wieczornego spotkania przedstawiciel polskiej organizacji pozarządowej Eko-Unia przedstawi sytuację wyjściową i nadchodzące wyzwania związane z rezygnacją z węgla w Polsce i na Dolnym Śląsku. Ponadto przedstawiciele IZS przedstawią sprawozdanie z finansowanego przez rząd niemiecki projektu badawczego, w ramach którego od 2018 r. z różnych perspektyw analizują i obserwują proces transformacji na Łużycach. W dalszej części w ramach dyskusji omówione zostaną podejścia i sposoby radzenia sobie ze społecznymi wyzwaniami związanymi z wycofywaniem się z wydobycia węgla i opartej na nim energetyki.

Podczas Rozmowy Europamiasta w IZS będzie można obejrzeć również fragmenty wystawy objazdowej „Wizje przestrzenne Łużyc 2050" (szczegóły na stronie transformation-lausitz.ioer.eu/planungslabor/).

Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie na język polski i niemiecki.

Program

2/2020 │ Mieszkanie za małe? Pracownia za droga? Za mało przestrzeni? Miasto na próbę w Görlitz - pierwsze posumowanie

20 września 2020 r. │ w godz. 17:00 do ok. 19:00 │ w Oktogonie │ Lunitz 9, 02826 Görlitz

Od stycznia 2019 do marca 2020 zainteresowane osoby mogły przetestować możliwość mieszkania i pracy w mieście Görlitz. Ponieważ wykonywały one działalność niestacjonarną, przywiozły swoją pracę po prostu ze sobą i wypróbowały, jak na co dzień żyje i pracuje się w Görlitz.

Perspektywiczny rozwój miasta w świetle przemian demograficznych wymaga atrakcyjne warunki zamieszkania i pracy, tak aby długotrwale przyciągnąć do miasta młodych, dobrze wykształconych ludzi. Sektorowi kreatywnemu przypisuje się szczególny potencjał w rozwoju miast. Sektor ten umożliwia szansę zarobkowania i samorealizacji a jednocześnie przyczyniają się do wzbogacenia życia miejskiego i w ten sposób do podniesienia atrakcyjności mniejszych miast oraz napływu i pozostawania młodszych ludzi z dobrym wykształceniem.

Podczas Rozmowy Europamiasta zostaną przedstawione wstępne wnioski w zakresie oceny miasta jako miejsca pracy przez uczestników projektu „Miasto na próbę - mieszkanie i praca w Görlitz”. Oprócz spojrzenia na różne obszary działalności tych osób na miejscu przedstawione zostaną ich doświadczenia odnośnie szans i wyzwań dla miasta Görlitz. Dodatkowo projekt zostanie omówiony w dyskusji z wszystkimi partnerami projektu w obecności publiczności. Następnie zespół realizujący projekt chce wspólnie z partnerami projektu, jego byłymi uczestnikami i zainteresowanymi osobami z Görlitz i Zgorzelca przeanalizować to przedsięwzięcie. Co pozostanie po projekcie? Jakie zostały zebrane doświadczenia? Jakie kwestie pozostały bez odpowiedzi?

Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie na język polski i niemiecki.

Program

1/2020 | Dwa centra w jednym mieście? Przegląd aktualnychdziałań rewitalizacyjnychw Zgorzelcu i Görlitz

22. stycznia 2020 r. | w godz. 17:30 do ok. 19:00 | Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu | ul. Parkowa 159-900 Zgorzelec

Zazwyczaj centrum jest najbardziej różnorodnym i najważniejszym obszarem miasta – jest to miejsce spotkań, handlu, pracy, usług i kultury. Centra odgrywają równie ważną rolę dla emocjonalnych więzi mieszkańców, jak i dla wizerunku miasta na zewnątrz. W metropoliach funkcje te mogą być również rozdzielone na kilka dzielnic – w miastach średniej wielkości stanowi to raczej wyjątek.

Europamiasto Görlitz/Zgorzelec jest w tym kontekście bardzo nietypowe, dwa organizmy miejskie, które raz bardziej, raz mniej tworzą funkcjonalną jedność. Na pytanie o centrum odpowiedź nie jest tutaj łatwa. Jeżeli spojrzeć dokładnie dotyczy to nie tylko Europamiasta w całości, lecz również Zgorzelca i Görlitz pojedynczo.

Wraz z zakończoną niedawno przebudową placu Postplatz w Görlitz i trwającymi pracami rewitalizacyjnymi przy ulicy Bohaterów Getta w Zgorzelcu, oba samorządy wyznaczają ważne akcenty i kierunki kształtowania przestrzeni publicznej. Działania te mają na celu stworzenie atrakcyjnych miejsc przyciągających mieszkańców i gości poprzez podniesienie jakości tej przestrzeni.

W ramach Rozmowy Europamiasta przedstawiciele obu miast przedstawią najpierw bardziej szczegółowo strategie i cele swoich działań. Zaplanowana następnie dyskusja skupi się na Europamieście Görlitz/Zgorzelec jako całości: W jakim stopniu powstają dwa miejskie centra, jaki potencjał wynika z dwóch oddzielnych miejsc o funkcji centrum i jakie urbanistyczne „mosty“ są możliwe a być może również konieczne?

Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie na język polski i niemiecki.

Program

1/2019 │ Miasto na próbę – potencjał branż kreatywnych dla rozwoju miasta

20 marca 2019 r. │ o godzinie 17:00-18:03 │w sali KommWohnen Görlitz GmbH, Konsulstraße 65

W celu perspektywicznego rozwoju miasta w warunkach przemian demograficznych potrzebne są atrakcyjne warunki mieszkania i pracy, aby długofalowo pozyskiwać do miasta młodych i dobrze wykształconych ludzi. Branżom kreatywnym przypisuje się szczególny potencjał w rozwoju miast. Branże te umożliwiają młodym ludziom szansę zarobkowania i samorealizacji a jednocześnie przyczyniają się do wzbogacenia miejskiego życia i w ten sposób do podniesienia atrakcyjności mniejszych miast i przyciągania młodszych ludzi z dobrym wykształceniem. Poprzez napięte rynki nieruchomości w metropoliach, które jednak prowadzą też do wypychania środowisk kreatywnych, miasta o luźniejszej sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i lokali użytkowych oraz posiadające niekonwencjonalną ofertę lokali zyskują na atrakcyjności dla tych grup. Zmiany w gospodarce i świecie pracy, takie jak cyfryzacja czy też dywersyfikacja stylów życia i biografii zawodowych umożliwiają i jednocześnie wymagają nowych modeli pracy. Rośnie znaczenie pracy poza jednym miejscem zatrudnienia, łączenia miejsca pracy i zamieszkania oraz elastyczne modele pracy.

Podczas niniejszej „Rozmowy Europamiasta” przedstawione będą oczekiwania i pierwsze doświadczenia z projektu Miasto na próbę - mieszkanie i praca w Görlitz. Następujące pytania mają być poddane pod dyskusję:

 • Jaki potencjał branże kreatywne mają dla rozwoju miasta?
 • Jakie ewentualnie nowe wymagania stawiają branże kreatywne wobec rozwoju miasta?
 • Jak miasta średniej wielkości mogą być atrakcyjne dla branż kreatywnych?

Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie na język polski oraz niemiecki.

Program

03/2018 │ Różnorodność biologiczna w mieście – wartość dodana dla człowieka i przyrody?

27 listopada 2018 │ o godzinie 17:00-18:30 │ w IZS, przy Gottfried-Kiesow-Platz nr 1

Miasta oferują z jednej strony szczególne warunki życia dla fauny i flory. Z drugiej strony osadnictwo stanowi również zagrożenie dla ich siedlisk. W Narodowej Strategii Różnorodności Biologicznej rządu Niemiec obszary zurbanizowane wskazane są jako jeden z centralnych obszarów działań na rzecz ochrony i rozwoju różnorodności siedlisk oraz gatunków. Przyroda powinna być tutaj chroniona nie jako cel sam w sobie, lecz w szczególności w związku z jej znaczeniem dla jakości życia i środowiska mieszkańców miast. Czyste powietrze, ochłoda w gorące dni, funkcjonująca cyrkulacja w gospodarce wodnej, odpoczynek na wolnym powietrzu oraz obcowanie ze zwierzętami i roślinami wymaga różnorodności biologicznej, rozumianej również jako różnorodność terenów zielonych, bogatych w różne gatunki nasadzeń, terenów zbliżonych do naturalnych w mieście oraz miejsc schronienia dla dzikich zwierząt.

W obrębie Görlitz istnieją obecnie liczne tereny zielone, w tym parki, kolonie ogrodów działkowych oraz powierzchnie zbliżone do naturalnych. Liczne nieużytki, jak np. na terenie Brautwiesenbogen tworzą ponadto potencjał jeszcze silniejszego podkreślenia znaczenia miejskiej różnorodności roślin, zwierząt i ich siedlisk w przyszłości.
Główne pytania:

 • Jakie znaczenie ma różnorodność biologiczna dla małych i średnich miast, w tym zwłaszcza dla Zgorzelca i Görlitz?
 • Jakie możliwości i wyzwania wynikają dla rozwoju urbanistycznego i rozwoju wolnych przestrzeni?
 • Jak można włączyć w ten proces mieszkańców?

Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie na język polski oraz niemiecki.

Program

2/2018 Ochrona zabytków to rozwój miasta to ochrona zabytków

   (Zdjęcie: S. Hauck/IÖR)

10 kwiecień 2018 r │ o godzinie 17:00-18:30 │w Jugendherberge Görlitz-Altstadt Petersstraße 15, 02826 Görlitz

W Görlitz ochrona zabytków jest ściśle powiązana z rozwojem miasta. Zabytkowe zasoby tworzą charakter miasta z jego szczególną jakością życia i ponadregionalnym wizerunkiem miasta wyjątkowo atrakcyjnego. Przy tym objęte ochroną konserwatora zabytków zasoby budynków stanowią istotną część struktury miasta i podlegają oczekiwaniom nakierowanego na przyszłość miejskiego rozwoju, np. w zakresie rewitalizacji, miejskiego klimatu lub efektywności energetycznej. Działania konserwatorskie oznaczają zawsze również korygującą ingerencję w procesy planistyczne i inwestycyjne.

Charakterystyczne dla Görlitz są ponadto liczne inicjatywy społeczne i prywatne zaangażowanie w zakresie konserwacji zabytków. Urząd miasta chce podjąć, ustruktury¬zować i utrwalić debatę, której biegunami są rozwój miasta i ochrona zabytków. Wynikają z tego wiodące pytania tej Rozmowy Europamiasta:

 • Jakie tematy ochrony zabytków są obecnie i długofalowo priorytetowe dla przyszłościowego rozwoju miasta?
 • Jak forma komunikacji jest właściwa dla utrzymania ciągłości debaty na ten temat?
 • Jaką rolę odgrywają kwestie ochrony zabytków i kultury architektonicznej dla rozwoju urbanistycznego w Zgorzelcu? Na ile zabytkowe zasoby podlegające ochronie konserwatorskiej stanowią cechę tożsamości wspólnego Europamiasta Zgorzelec/Görlitz?

Interdyscyplinarne Centrum Transformacyjnej Rewitalizacji Miast - IZS organizuje tę Rozmowę Europamiasta wspólnie z Urzędem Miasta Görlitz. Wprowadzeniem do dyskusji będą wystąpienia pana dr. Michaela Wielera (Zastępcy Nadburmistrza Görlitz ds. kultury, budownictwa i urbanistyki, porządku i bezpieczeństwa), pana Wielanda Menzela (Dyrektora Działu Ochrony Zabytków Miasta Görlitz) a także przedstawicieli Urzędu Miasta Zgorzelec oraz panów Hagena Aye i Rayka Griegera.

Szczegółowy program prześlemy Państwu w najbliższych dniach.

Prosimy zwrócić uwagę, że najbliższa Rozmowa Europamiasta, odbędzie się wyjątkowo w sali konferencyjnej schroniska młodzieżowego Jugendherberge Görlitz-Altstadt (Petersstraße 15, 02826 Görlitz).

Osoby do kontaktów w IZS: prof. dr Robert Knippschild, Sarah Hauck

E-Mail: r.knippschild[...]ioer.de, s.hauck[...]ioer.de
Tel.: 0049 3581 792479-0

Osoba do kontaktów w Mieście Görlitz: Wieland Menzel
E-Mail: w.menzel[...]goerlitz.de  
Tel.: (03581) 672623

Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie na język polski i niemiecki.

Sprawozdanie telewizyjne z Rozmowy Europa-Miasto w dniu 10-go kwietnia 2018r. na kulturnet.TV: https://www.facebook.com/kulturnet.tv/videos/2041269749454597/

1/2018 │Trendy w rozwoju miast i transformacji miejskiej na Dolnym Śląsku – implikacje dla Europamiasta Görlitz/Zgorzelec

16 stycznia 2018 r │ o godzinie 17:00-18:30 │ w IZS, przy Gottfried-Kiesow-Platz nr 1

Województwo dolnośląskie wskazywane jest w wielu raportach oceniających sytuację społeczno-gospodarczą polskich regionów jako obszar dynamicznego rozwoju, trwałego wzrostu jakości życia i utrzymującej się atrakcyjności inwestycyjnej. Jest to jednak obraz bardzo zgeneralizowany. Wrzeczywistości Dolny Śląsk to region jaskrawych kontrastów i zróżnicowanej dynamiki rozwoju gdzie występują równolegle przeciwstawne sobie trendy.

W województwie obserwuje się w ostatnich latach stały spadek liczby mieszkańców miast, który dotyczy 81 spośród 91 miast. W latach 2010-2016 największy ubytek liczby mieszkańców (powyżej 6%) miał miejsce w miastach obszaru Sudetów. Największy przyrost liczby mieszkańców odnotowuje się w miastach małych w obszarze funkcjonalnym Wrocławia.

W dwóch obszarach funkcjonalnych wrocławskim i legnickogłogowskim obserwowane są zmiany wynikające ze wzrostu PKB per capita. W obszarach tych utrzymuje się niski poziom bezrobocia oraz wzrost liczby mieszkańców. Towarzyszą temu wyzwania związane z procesem suburbanizacji i wzrastającej kongestii. Odmienne tendencje obserwowane są w obszarze Sudetów, na Łużycach i w północnych powiatach województwa.

Jednym z mocniej akcentowanych wyzwań miast województwa dolnośląskiego są problemy zanieczyszczenia powietrza, w przeszło 80% pochodzące z sektora komunalno-bytowego, za co odpowiedzialne są przestarzałe systemy ogrzewania, brak działań termomodernizacyjnych budynków, rozproszona zabudowa i niska efektywność energetyczna struktur osadniczych.

Wyzwaniem dla polityki rozwoju regionalnego są także procesy depopulacyjne małych miast województwa, utrata ich funkcji a w związku z tym potrzeba zdefiniowania nowych ich ról i relacji przestrzennych.

Program

2/2017 | Przekształcenia miasta w Görlitz – między rewitalizacją a ochroną zabytków

https://izs-goerlitz.ioer.de/fileadmin/Bilder/Europagespraeche/2017/1318_92045_bearb.jpg
 (Zdjęcie: S. Hauck/IÖR)

1 czerwca 2017 r. | o godzinie 18:00-19:30 | w IZS, przy Gottfried-Kiesow-Platz nr 1

W minionych 25 latach w Görlitz przeprowadzono renowację ok. trzech czwartych urbanistycznie cennej substancji budowlanej, podlegającej ochronie zabytków. Zmniejszenie się liczby mieszkańców o ponad 25 % doprowadziło jednak do pustostanów, których nie można zrekompensować notowanym obecnie i przewidywanym wzrostem liczby ludności. W niektórych dzielnicach (przede wszystkim kwartały secesyjne) nadal się utrzymują lub nawet zaostrzają urbanistyczne patologie i socjalna segregacja w wyniku napływu mieszkańców na zabytkową starówkę.

Za pomocą tak zwanej Matryca Rewitalizacji Miasta stworzono łatwy do zastosowania wzorzec, służący optymalizacji zasobów mieszkaniowych i budowlanych w zgodzie z zasadami ochrony zabytków oraz dopuszczeniu nowych funkcji. Za pomocą Matrycy mają być wspierane decyzje i zapewniana przejrzystość co do tego, na ile można ingerować w istniejącą substancję budowlaną oraz jakie funkcje są dopuszczalne w budynkach objętych ochroną zabytków.

Sposób wykorzystania Matrycy Rewitalizacji Miasta oraz pierwsze doświadczenia zostaną przedstawione podczas drugiej Rozmowy Europamiasta. Następnie przedstawiciele miasta oraz osoby realizujące zadania urbanistyczne w Görlitz podejmą dyskusję z wszystkimi zainteresowanymi na temat potencjalnego oddziaływania Matrycy Rewitalizacji Miasta na rozwój Europamiasta.

Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie na język polski oraz niemiecki.

Program

1/2017 │ Miejsce zamieszkania Europa-Miasto – rezultaty i perspektywy

2 lutego 2017 │ o godzinie 18:00-19:00 │ w IZS, przy Gottfried-Kiesow-Platz nr 1

Miasta Görlitz i Zgorzelec stoją przed podobnymi wyzwaniami dotyczącymi rozwoju demograficznego oraz zmian gospodarczych i strukturalnych. Ponadto kojarzone są one jednoznacznie z ich przygranicznym położeniem. Co oznaczają te powyższe czynniki dla Europa-Miasta Görlitz/Zgorzelec jako miejsca zamieszkania?

Do końca października 2016 roku, w ramach projektu "Zamieszkaj na próbe", ponad 200 osób skorzystało z darmowej możliwości zamieszkania na tydzień na starówce w Görlitz. Analiza danych przyniosła wgląd w czynniki dominujące decyzję przeprowadzki oraz życzenia i doświadczenia związane z miejscem zamieszkania. Przygraniczne położenie miasta odgrywa zaskakującą role w postrzeganiu miatsa Görlitz jako miejsca zamieszkania.

Przedstawiona zostanie interpretacja wyników projektu. Przedstawiciele miast Görlitz i Zgorzelec oraz KommWohnen GmbH będą dyskutowali ze wszystkimi zainteresowanymi. Poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Jakie wady i zalety ma Europa-Miasto jako miejsce zamieszkania? Dla jakich grup społecznych jest miasto lub jego cześci szczególnie atrakcyjne?
 • Jakie perspektywy ma do zaoferowania transgraniczny rynek mieszkaniowy?
 • Czy śródmieście Görlitz przynosi dla rozwoju Zgorzelca korzyści lokalizacji, czy może jest konkurencją?

Program