Aktualności
Centrum
Projekty badawcze
Nauczanie
Wydarzenia
Auftakt-Lausitz
Denksalon
Rozmowy Europa-Miasto
Inauguracja IZS
Kontakt


Denksalon 2016
Rewitalizacja i ekologiczna przebudowa miast

Jakość życia w mieście – zielona infrastruktura oraz dziedzictwo kulturowe

Zdjęcie: Sandra Lysakowska/IOER

23 i 24 września 2016 w Muzeum Śląskim w Görlitz w Europa-Mieście Görlitz/Zgorzelec

Interakcja zielonej infrastruktury z dobytkiem architektury jak i ich wkład w poprawę jakości życia w  mieście, były tematem tegorocznego spotkania. Przedstawiciele ze środowiska nauki jak i praktyków, spotkali się po raz dwunasty w Europa-Mieście Zgorzelec/Görlitz, aby porozmawiać o aktualnych wyzwaniach planistycznych. Jednocześnie spotkanie stało się doskonałą okazją, aby nowy kierownik IZS, profesor Robert Knippschild, przedstawił przyszłe kierunki i tematykę badań, które będą przeprowadzane na instytucie.

Jakość przestrzeni zabudowanej oraz wolnej w mieście, stanowczo przyczynia się do atrakcyjności gminy oraz dobrego samopoczucia jej mieszkańców. Przebudowa miasta, z którą związany jest cel zachowania oraz polepszenia jakości życia, dotyczy równocześnie kwalifikacji budynków mieszkalnych, rewaloryzacji terenów zielonych i wolnych, oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.

Oczekiwania dotyczące różnego rodzaju zieleni miejskiej są wysokie, a zadania, które w ramach rozwoju miasta wykonać powinny, są bardzo różne. Oprócz aspektów ekologicznych, ważną rolę pełnią również aspekty dotyczące zdrowia, struktury społecznej, jak również uatrakcyjnienie miejsca zamieszkania oraz stworzenie miejsc pracy. Ten obszar działania ustanowiony jest zarówno na poziomie europejskim w strategii "Zielona infrastruktura" jak i na poziomie krajowym w inicjatywie "Zieleń w mieście – przyszłość warta życia" Niemieckiego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych. Równocześnie, przede wszystkim z europejskiej perspektywy, uwaga skupia się na znaczeniu dziedzictwa kulturowego, w szczególności na kształtowanym przez zabudowę i krajobraz środowisku, jako strategicznego sposobu na zrównoważony przyrost.

Obszary zielone i wolne, jak również ich zachowanie oraz dalszy rozwój, są polem konfliktu tak samo jak tereny zabudowane. Celem jest zachowanie ich tożsamości oraz zapewnienie użyteczności. Ważnym pytaniem jest, w jaki sposób mimo zmieniających się wymagań użytkowania, konkurencji użytkowania w rosnących oraz problemów zagospodarowania w kurczących się miastach, jak również przy tak różnej konstelacji podmiotów oraz możliwościach działania, możliwe jest zachowanie oraz zapewnienie dalszego rozwoju zielonej infrastruktury oraz dziedzictwa architektury.

Zdjęcie: RicardoVigh/IOER

Podczas Denksalon 2016 dyskusja skupiała się przede wszystkim na zagadnieniach rewitalizacji miast. Szczególna uwaga została poświęcona pytaniom takim jak: co wpływa na jakość życia w krajobrazie kulturowym jakim jest miasto? Jaką rolę grają przestrzeń zielona oraz wolna podczas rozwoju struktur miejskich? Jakie są możliwości zachowania oraz dalszego rozwoju dziedzictwa kulturowego w ramach rewitalizacji miasta?

Te oraz dalsze zagadnienia zostały poruszone w referatach, które następnie zostały gruntownie przedyskutowane podczas rozmów przy stole. Ta forma dyskusji stanowi podstawę dla intensywnego dialogu pomiędzy uczestnikami.

Zdjęcie: Sandra Lysakowska/IOER
Zdjęcie: Sandra Lysakowska/IOER
Zdjęcie: Sandra Lysakowska/IOER
Zdjęcie: Sandra Lysakowska/IOER

Denksalon jest wydarzeniem Interdyscyplinarnego Centrum Ekologicznej Rewitalizacji Miast w Görlitz, który jest jednostką naukowo-badawczą powstałą przy współpracy Instytutu Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni w Dreźnie, należącego do Wspólnoty Badawczej im. Leibniza, oraz Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie z Międzynarodowym Instytutem Szkół Wyższych w Zittau.