Pierwszą Rozmowę Europamiasta 2020

Dwa centra w jednym mieście? Przegląd aktualnychdziałań rewitalizacyjnychw Zgorzelcu i Görlitz

22. stycznia 2020 r. | w godz. 17:30 do ok. 19:00 | Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu | ul. Parkowa 159-900 Zgorzelec

Zazwyczaj centrum jest najbardziej różnorodnym i najważniejszym obszarem miasta – jest to miejsce spotkań, handlu, pracy, usług i kultury. Centra odgrywają równie ważną rolę dla emocjonalnych więzi mieszkańców, jak i dla wizerunku miasta na zewnątrz. W metropoliach funkcje te mogą być również rozdzielone na kilka dzielnic – w miastach średniej wielkości stanowi to raczej wyjątek.

Europamiasto Görlitz/Zgorzelec jest w tym kontekście bardzo nietypowe, dwa organizmy miejskie, które raz bardziej, raz mniej tworzą funkcjonalną jedność. Na pytanie o centrum odpowiedź nie jest tutaj łatwa. Jeżeli spojrzeć dokładnie dotyczy to nie tylko Europamiasta w całości, lecz również Zgorzelca i Görlitz pojedynczo.

Wraz z zakończoną niedawno przebudową placu Postplatz w Görlitz i trwającymi pracami rewitalizacyjnymi przy ulicy Bohaterów Getta w Zgorzelcu, oba samorządy wyznaczają ważne akcenty i kierunki kształtowania przestrzeni publicznej. Działania te mają na celu stworzenie atrakcyjnych miejsc przyciągających mieszkańców i gości poprzez podniesienie jakości tej przestrzeni.

W ramach Rozmowy Europamiasta przedstawiciele obu miast przedstawią najpierw bardziej szczegółowo strategie i cele swoich działań. Zaplanowana następnie dyskusja skupi się na Europamieście Görlitz/Zgorzelec jako całości: W jakim stopniu powstają dwa miejskie centra, jaki potencjał wynika z dwóch oddzielnych miejsc o funkcji centrum i jakie urbanistyczne „mosty“ są możliwe a być może również konieczne?